Framåtskridande i Fa-upprätandet

Mästare Li säger i ”Till den andra Dafa-konferensen i Ryssland”: ”Ni borde ofta kommunicera med eleverna i andra länder, uppmuntra varandra och göra framsteg flitigt tillsammans.”

Dafa-utövare i Europa och självklart i hela världen, borde fungera som en kropp.

Barriärer formade av språk och nationer finns inte i det medkännande hjärtat. Fa-upprätandet är delvist beroende av utövares förmåga att bryta ned barriärerna dem emellan, så att den kombinerade visdomen och upprättheten hos utövarna verkligen kan bryta ned arrangemangen som har separerat saker i olika länder och språk.

Att fungera som en kropp handlar inte bara om att fysiskt agera i denna mänskliga värld. Det handlar inte bara om att samarbeta i projekt som involverar utövare från olika länder eller att bara överkomma ras- och språkbarriärer. Det betyder att vi också behöver dela med oss av erfarenheter och dela med oss av förståelser och uppmuntra varandra, så att vi gör framsteg som en helhet i Fa-upprätandet. Det totala framåtskridandet i Fa-upprätandet involverar förbättringen av var och en av oss elever och är en fråga om vi kan gå framåt som en helhet.

Om utövare i olika områden/länder håller fast vid sin egen förståelse och sina egna prövningar, inte delar med sig av sina goda erfarenheter och nya förståelser, inte söker andra länders hjälp med pågående prövningar p.g.a. föreställningen om uppdelningen av olika länder, då kommer Fa-upprätandet att hindras. Olika regioner och länder har olika karaktärer och olika miljöer. Därigenom har varje omgivning, region och land förmodligen aspekter inom kultivering och Fa-upprätande som är enkla och som är svåra, men att tänka att varje individuell region eller land självt måste lösa sina egna problem är att hindra Fa-upprätandet. Många av de prövningar och svårigheter som vi stöter på kan lösas genom att kommunicera med varandra och upphöjas som en helhet. Många av de förståelser vi har kan hjälpa utövare på andra fjärran platser.

Olika utövare över hela Europa har erfarit en stor mängd av olika prövningar och har mycket som de kan dela med sig av till varandra och mycket som de kan hjälpa varandra med. Jag tror att vi kommer att ha erfarenheten av att vara fast i en prövning under en lång tid tills vi pratar med andra utövare och sedan finner att deras erfarenheter och förståelser hjälper oss att lyfta oss upp ur prövningen och hjälper oss att flitigt gå framåt ännu en gång. Vilken nivå vi än ser det på, från lokala träningsställen, till regioner, till länder, till kontinenter, på varje nivå måste vi skapa en verkligt öppen atmosfär för att möjliggöra för oss alla att flitigt gå framåt tillsammans.

Jag tror att om vi är emot denna idé att verkligen arbeta som en kropp och tror att varje utövare bara är ansvarig för sin egen kultivering, så har vi inte stigit ut ur individuell kultivering och in i Fa-upprätande och vi har inte fullt ut upplysts till det faktum att vårt eget grundläggande ansvar är Fa-upprätande. Prövningar är inte bara för att vi ska förbättras som individer, de är möjligheter vi kan använda oss av för att upprätta Fa. Det handlar inte om hur jag kan lösa problemet eller hur du kan lösa problemet, det handlar om hur problemet kan lösas, hur att upprätta Fa. Ibland gör jag det, ibland gör du det, ibland gör vi det tillsammans.

Individuellt sett har vi alla en mänsklig sida - en skavank - manifesterad i olika utövares olika aspekter - men tillsammans är vi som en oförstörbar diamant - de okultiverade aspekterna och förvrängda aspekterna hos varje utövare är på ett säkert sätt skyddade i det helt upprätta fältet. Den rättfärdiga sidan hos utövare kan hjälpa till med att rätta till den icke upprätta sidan hos andra utövare. Det är därför nödvändigt för Fa-upprätandet att vi är i stånd att skapa en atmosfär tillsammans, det är inte så att vi inte borde ha denna mänskliga sida - vi behöver den för att utföra Fa-upprätande - den är, sett från en viss vinkel, väldigt dyrbar. Mästare Li säger i ”Expounding On The Fa”: ”Jag gläds åt er mänskliga sida så att ni kan nå högre i er förståelse av Fa”.

Om utövarna inte agerar som en enda kropp har det effekten av att hindra utövare från att smälta ihop i ett fält. Det är som att ha en armé - så länge som flygvapnet, trupperna, flottan, artilleriet etc. förblir separerade är arméns effekt liten. Så länge som de separerade aspekterna inte kan enas till en helhet och så länge som de inte är i stånd att kommunicera är armén svag och den svaga punkten hos varje del kan utnyttjas och attackeras. Att utövarna glömmer att de någonsin var en del av en mycket större helhet, troende att dessa är deras egna individuella prövningar istället för någonting som kan upprättas av utövarna som en helhet, hindrar Fa-upprätandet.

Mästare Li har sagt att även om du ser en konflikt utspela sig mellan två människor, borde vi se inåt till oss själva. När vi ser en annan utövare eller en grupp med utövare som är fast i en prövning, kan vi inte endast tro att det är deras prövning. Vi måste ta oss själva i beaktande. Vi kanske inte har delat med oss av erfarenheter tillräckligt mycket med dem, vi kanske kan hjälpa dem komma över problemet genom att samtala om våra erfarenheter och förståelser, vi själva kanske har ett liknande problem och tillsammans kan vi komma över det. (Ibland reflekterar detta givetvis bara våra inkorrekta element inom oss själva och med detta korrigerat försvinner prövningen).

Jag tror det är meningslöst och destruktivt att bara skylla på andra och oss själva - det viktigaste är att upprätta de underliggande problemen med medkänsla och upprätthet. Mästare Li säger, ”upprätta allt det som inte är upprätt”. Jag tror det att hjälpa varandra igenom prövningar är en sak som tillhör Fa-upprätandet, inte en fråga om att klandra någon.

Mästaren har tillåtit oss att ta del i Fa-upprätandet och genom det möjliggjort för oss att återvända till våra högsta ursprungliga positioner och möjliggjort för oss att etablera vår egen mäktiga dygd. Mästaren har, tror jag, också lämnat oss med lite ansvar gentemot varandra. Jag tror det är samma princip - en del av processen för vårt framåtskridande i Fa-upprätande och kultivering och ackumuleringen av vår mäktiga dygd, är att uppfylla ansvaret med att hjälpa till med våra medutövares förbättrande.

Våra kultiveringsvägar är länkade. Fa-upprätande involverar alla utövares samarbetande. Istället för att bära oss längs med vägen, har Mästaren lämnat oss på en väg att beträda tillsammans och verkligen etablera allt det magnifika för oss själva. Det är en del av vårt eget Fa-upprätande att hjälpa andra medutövare. Självklart måste varje utövare på egen hand kunna upplysas inför prövningar då ingen kan tvinga någon att kultivera sitt hjärta, men genom envars medkänsla, upprätthet och förståelse är vi icke desto mindre i stånd till att upplysas inför prövningar, att förstå Fa bättre och att hålla jämna steg med Fa-upprätandet.

Detta är fortfarande vår egen upplysning, det är bara det att andra har varit behjälplig i vår process att nå denna upplysning. Genom detta har vi getts tillfälle att etablera vår egen mäktiga dygd och verkligen upplysas till hur det är att fungera som en kropp och att smälta in i ett tillstånd av osjälviskhet. Jag tror att erfarenhetsutbyte mellan utövare i olika regioner och länder har en betydande roll i Fa-upprätandet. Det här inte något som bara ska göras ytligt - vi måste verkligen öppna våra hjärtan för varandra. Vi borde känna att vi skulle kunna ge upp allt för att hjälpa en annan utövare att nå fullbordan - i våra hjärtan verkligen ge upp allting.

En utövare i Europa

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.