Utrikesdepartmentet i USA: Landsrapporter om mänskliga rättigheter konstaterar att situationen i Kina fortfarande är dålig beträffande mänskliga rättigheter

Utrikesdepartementet i USA publicerade 2006 års landsrapporter om mänskliga rättigheter den 6 mars 2007.

Rapporten konstaterade: “Trots att konstitutionen försäkrar att ‘staten respekterar och värnar om mänskliga rättigheter’ har situationen beträffande mänskliga rättigheter varit fortsatt dålig i Kina och den har till och med försämrats på vissa områden. Det har varit ett ökat antal fall med övervakning, trakasserier, interneringar, arresteringar och fängslanden av journalister, författare, aktivister och försvarsadvokater, som i många fall har försökt utnyttja sina lagenliga rättigheter. Regeringen har ökat restriktionerna avseende yttrande- och pressfrihet och infört hårdare kontroll och censur av internet. Ideella organisationer, både lokala och internationella, har även nu utsatts för hårdare granskning och restriktioner. Precis som tidigare år saknar medborgarna rätten att påverka vilka som sitter vid makten. Andra exempel på människorättskränkningar är fall med utomrättsligt dödande, tortyr och fångar som med våld tvingats erkänna brott och användning av tvångsarbete, bland annat i fängelser. Rättsliga reformer har bromsats även detta år, genom att partiet och staten har utövat strikt politisk kontroll över alla domstolar och domare och dömt personer bakom lyckta dörrar och utdömt administrativ internering. Avrättningar har ofta genomförts samma dag som domen har utfärdats eller direkt efter att ett överklagande har nekats. Bristen på lagenliga rättsprocesser och nya restriktioner mot advokater har ytterligare hindrat vägen mot ett fungerande rättssamhälle. Enskilda personer och grupper, särskilt de som anses vara politiskt kontroversiella, har även nu utsatts för hårda restriktioner avseende mötesfriheten, rätten att röra sig fritt och religionsfriheten, inklusive en hårdare reglering av religiöst utövande som infördes 2005.”

Rapporten lät vidare meddela: “Regeringen har fortsatt med sina våldsamma kampanjer mot Falun Gong. Från det att Falun Gong bannlystes 1999, har antalet Falun Gong-utövare som har dött i fängsligt förvar till följd av tortyr och misshandel, uppskattats från hundratals upp till flera tusen. FN:s särskilda rapportör Nowak rapporterade i mars att Falun Gong-utövare står för 66 procent av offren för tortyr i myndigheternas förvar.”

I rapporten stod det också: “Folkrepubliken Kina är en diktatur, i vilken det kinesiska kommunistpartiet (kkp) enligt konstitutionen är den dominerande maktbasen. Partimedlemmar har nästan samtliga toppositioner inom myndigheter, polis och militär.”

Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/3/9/83354.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.