Förstå Fa-upprättandeperiodens kultivering

Under de senaste två månaderna har flera incidenter skett där utövare arresterats. Vi har haft flera diskussioner om detta. En del menade att arresteringarna är ett kryphål i vår kropp, andra trodde att gripandena inte nödvändigtvis var något dåligt eftersom de inblandade utövarna har svårigheter som de måste övervinna. Här vill jag dela med mig av mina insikter. Vänligen påpeka om något är olämpligt.

Fa-upprätandet har pågått under lång tid och Dafa-lärjungar borde redan ha mognat. Varför förekommer då fortfarande incidenter med förföljelse, den ena efter den andra? Jag tror att en viktig orsak är att vi inte inser skillnaden mellan personlig kultivering och Fa-upprätandeperiodens kultivering.

I Falun Dafa Vägledning: ”Västra USA:s Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferens”, 21 oktober 2000, sade Mästaren:

”Ingen varelse i hela universum känner till sanningen. De betraktar mig som en kultiverare, så de vågar göra som de gör. Som jag sade er tidigare, jag sade att ingen varelse kände till universums tidigare Fa, det är därför de, när jag rätar upp Fa, tror att jag etablerar ett system av saker som jag har upplysts till, det är bara exceptionellt rent och upprätt, och på en extremt hög nivå, ur deras synvinkel är det bara så. Det är därför som de har vågat orsaka oss den här katastrofen idag, med andra ord, en högre guowei och en så här ofantlig Fa kräver ett så här massivt test, men å andra sidan, om det här inte hade tillåtits hända så hade det inte hänt. Min avsikt var att dra nytta av alla de saker som de hade arrangerat, för att se deras xinxing i deras handlingar.”

Jag insåg från det här stycket att de gamla krafterna ser Mästarens Fa-upprätande som personlig kultivering. Därför skapades olika prövningar för att testa Dafa-lärjungar. Med andra ord uppmärksammar de utövares svagheter och brister. Emellertid bekräftas inte dessa av Fa-upprätandet. Om vi utövare också anser att det bygger på personlig kultivering, är inte våra tankar i linje med de gamla krafterna och följaktligen går vi vägen som arrangerats av dem?

I ” Fa-föreläsning vid 2003 års lyktfestival vid Västra USA:s Fa-konferens”, sade Mästaren:

”Vet ni vilken princip jag går efter i Fa-upprätandet? Jag fäster inget avseende vid de synder som varelser har begått i det förgångna! Under Fa-upprätandet tittar jag bara på varelsernas attityder gentemot Fa-upprätandet!”

Jag insåg därför att Mästaren inte tänker på hur långt varelser har avvikit från Fa, utan fokuserar på deras attityd gentemot Fa-upprätandet. Med andra ord har alla varelser i det gamla kosmos (exklusive Dafa-lärjungar) möjligheten att komma in det nya kosmos, så länge de stödjer Fa. Vi Dafa-lärjungar har å andra sidan uppdraget att rädda kännande varelser och hjälpa Mästaren med Fa-upprätandet. Därför måste vi villkorslöst tillgodogöra oss Fa för att uppfylla kraven på oss i det nya kosmos och uppfylla våra löften. Det vill säga hur vi agerar under Fa-upprätandeperiodens kultivering avspeglar vår inställning till Mästaren och Fa-upprätandet.

Närmare bestämt, när det gäller medutövare som nämndes ovan, om vi tillskriver arresteringarna till våra kryphål som en kropp, eller till vissa utövares försummelser, går vi inte den väg som de gamla krafterna arrangerade?

Om vi ur den personliga kultiveringens perspektiv ser inåt, erkänner vi faktiskt förföljelsen. Faktum är dock att vår förbättring inte uppnås genom dessa negativa faktorer som förstör kännande varelser. Vi är här för att rädda kännande varelser och vi måste ta ansvar för dem. Därför måste vi vara tydliga med att våra försummelser inte bör vara en ursäkt för de gamla krafterna att förfölja oss. Alla våra fasthållanden kommer att försvinna mitt under Fa-upprätandet.

I ”Det essentiella för flitiga framsteg II”, sade Mästaren i “Väg”:

”Trots att allt vad de gamla krafterna gjorde kunde ha en viss verkan mot enskilda kultiverare under historiens gång, om samma system används i Fas upprätande så är de inte bara oförmögna att uppnå den standard som Dafa kräver, utan det utgör också en allvarlig störning och skada för Fas upprätande.”

Hur ska vi förstå detta utifrån Fa-upprätandet? Som Fa-upprätandets Dafa-lärjungar kultiverar vi inte bara oss själva utan istället samexisterar vi med Fa-upprätandet som är kopplat till Fa. Från Mästarens föreläsningar vet vi att vi har det stora uppdraget att rädda kännande varelser, och att en Dafa-lärjunges uppgift inte kan ersättas av en annan Dafa-lärjunge. När en medutövare därför förföljs störs inte Fa-upprätandet då? Det är därför vi måste motsätta oss förföljelsen och detta är en av våra skyldigheter.

Hur kan vi då rätta upp oss i Fa? I ”Det essentiella för flitiga framsteg II” sade Mästaren, "Som en Dafa-lärjunge är allt ditt konstruerat av Dafa och är det mest upprätta, [du] kan bara korrigera allt det orätta, hur kan [du] buga för ondskan?”

Min förståelse är att Mästaren anser att vi är varelser som handlar enligt Fa, som är det mest upprätta och som kan räta upp allt som inte är upprätt. Vår miljö bör därför vara såsom ”Buddhas ljus lyser över allt och allt blir ljust och harmoniskt. Det vill säga, den utstrålande energin från våra kroppar kan korrigera alla oriktiga tillstånd”. Så var gick vi fel? Vi måste identifiera dessa ställen och rätta till dem. På så sätt assimileras vi till Fa medan problemen löses.

Här är ett exempel. Vi åkte en gång till en annan stad för utbyte med utövarna där. Det kom inte många utövare eftersom en del åkt bort för att arbeta och en del stannade hemma, oförmögna att ta ett steg framåt, med mera. Under utbytet förstod vi att erfarenhetsutbyte är en form som Mästaren lämnat oss för att vi ska förbättras i enlighet med Fa. Det Mästaren vill är också det framtida kosmos val.

Varför var en del utövare oförmögna att delta? Var det för att våra mänskliga föreställningar bekräftade situationen? Vi sände därför upprätta tankar för att rätta till alla störande faktorer. Inom en halvtimma kom fler än tjugo utövare, till och med en utövare som arbetade utanför staden kom på sin motorcykel.

En annan gång sade en utövare att förföljelsen i hans område var mycket allvarlig och utövare kunde inte träda fram. På vägen dit sade utövaren att det var svårt att hitta koordinatorer eftersom alla var rädda och inte vågade träffa varandra. Även flitiga utövare arresterades vilket gjorde andra utövare ännu mer pessimistiska.

Under diskussionen sade vi att Mästaren vill att alla ska förbättras tillsammans och vi bör göra det villkorslöst utan några mänskliga föreställningar. Mästaren sade, "Kultiveringen beror på en själv, Gong beror på Mästaren” (Zhuan Falun). Det resulterade i att cirka sjutton utövare kom inom cirka tio minuter, en del visste inte varför de var tvungna att komma. Utbytet gick mycket bra och många förvirringar reddes ut.

Av dessa två händelser insåg jag att vi inte kan ha mänskliga föreställningar. I annat fall kan vi vänta oss blockader att rätta upp, eftersom det finns vissa platser som inte är upprätta. Om vår grund är ren utan mänskliga föreställningar, så blir det ingen blockad att ta bort.

I ”Fa-undervisning vid mötet med Stilla-Havs-asiatiska elever” 2004, sade Mästaren:

“Du är en kultiverare så du behöver ha mäktig dygd. Och var kommer din mäktiga dygd ifrån? Kommer den inte ifrån att släppa jaget och bli osjälvisk i denna hårda omgivning, och helt och hållet vara ansvarig gentemot Fa som en Dafa-lärjunge? Är inte det i sig självt mäktig dygd? Och dessutom, du gjorde det i en hård omgivning. Ju mer du sätter dig främst eller blandar in [faktorer från] jaget, desto mindre mäktig dygd har du, och det är därför som det är mindre sannolikt att du lyckas med saker eller gör dem bra. Dafas saker ska var de heligaste, och det är orsaken till att ju mindre du har av dina egna föreställningar eller blandar in dina egna faktorer, desto bättre kan du hantera dem och desto troligare är det att du lyckas.”

Jag har ytterligare förståelse om Fa-upprätandekultivering. Flera utövare och jag diskuterade en gång hur man kan eliminera mänskliga föreställningar i Fa-upprätandeperiodens kultivering. I Zhuan Falun, sade Mästaren, "Människor har rätt att upprätthålla människors sätt att leva och därför ska livsmiljön anpassas till människans levnadskrav.”

Från den här meningen förstod jag att eftersom vi assisterar Mästaren i Fa-upprätandet ska det vara grunden för alla våra handlingar. Därför ska vårt kultiveringstillstånd, inklusive vår omgivande miljö, vara i enlighet med den standarden. Med det kommer Fa-upprätandemekanismen att automatiskt räta till alla relevanta faktorer.

Fa-upprätandet är det viktigaste i kosmos och alla varelser i det gamla kosmos står inför frågan huruvida de kan komma in i det nya kosmos eller inte. Detta är anledningen till att inga störningar tillåts. Det är långt utöver vår personliga kultivering och det är Mästaren som gav oss denna värdefulla möjlighet att delta i Fa-upprätandet.

Här är ett annat exempel. En utövare sade att han inte klarade att lugna ner sig när upprätta tankar ska sändas, även om han suttit en lång stund. Under diskussionen förstod vi att sända upprätta tankar är att eliminera ondskan. Detta är inte personlig kulivering utan det är att assistera Mästaren med Fa-upprätande. Om någon passivt uthärdar störningen under sändandes av upprätta tankar, kan det betyda att han eller hon inte är klar över skillnaden mellan personlig kultivering och Fa-upprätandeperiodens kultivering.

I “Fa-undervisning vid den internationella Fa-konferensen i New York”, 2004, sade Mästaren:

“Alla känner till att detta nu är Fa-upprätandets tid – kosmos håller på att förnyas, rekonstrueras och skapas på nytt. Endast under dessa omständigheter kan defekter rättas till, och den enda tiden när defekter kan rättas till är när det stora himlavalvet rekonstrueras. Så detta är en chans. Ingen varelse tillåts störa eller förstöra denna chans. Vem som än stör begår en synd, och vem som än stör måste bära ansvaret.”

Nu har jag en bättre förståelse av Fa. I ”Essentiella för vidare framsteg” sade Mästaren i Bekräftelse:

”Buddha-Fa kan rädda människor, men det är inte för räddningen av mänskligheten som Buddha-Fa har skapats. Buddha-Fa kan avslöja mysterier om universum, liv och vetenskap, och göra så att mänskligheten åter tar en korrekt vetenskaplig väg, men det är inte för att vägleda människans vetenskap som Buddha-Fa har skapats.”

”Buddha-Fa är universums karaktär. Det är den grundläggande faktorn som har skapat materians källa och likaså är den orsaken till universums utformning.”

Eftersom Fa är grunden för allting i kosmos kan vi bara assimilera oss till den ovillkorligt, och kan inte använda den för att få personliga vinningar. Allt annat vore respektlöst mot Fa. Fa kan till exempel lösa många av våra problem, men vi kan inte studera Fa med avsikten att lösa problem. När allt kommer omkring ska alla varelser assimileras till Fa. Om vi alla gör saker utifrån att assistera Mästaren med Fa-upprätandet kommer vi att kunna göra saker bättre i bekräftandet av Fa.

Ovanstående är personlig förståelse. Var snäll peka ut sådant som är otillbörligt.

Översatt från: http://www.pureinsight.org/node/6149

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.