Falun Gongs innehåll och inverkan

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Falun Gongs sju år långa förvandling från en blygsam övningsmetod, känd av bara några få människor i en park i nordöstra Kina, till ett globalt fenomen som omfattar mer än 100 miljoner människor är en anmärkningsvärd reflektion av Li Hongzhis undervisning. Det är hans värderingar, ideal och insikter som har berört miljontals människors hjärtan. Hela övningsmetoden har spridit sig muntligt, från en tacksam elev till en annan, utan att använda sig av konventionell reklam. Den har uppnått målet att väcka människors medkänsla och att ställa dem mer i samklang med livets fundamentala egenskaper. Falun Gongs djupgående hälsoeffekter är ingenting mindre än en bekräftelse på att Li Hongzhis elever genom inre kultivering av sig själva har assimilerat sig till de här egenskaperna. Utövarna av Falun Gong har lärt sig att man kan återfinna sin sanna, rena natur och genuint bidra till mänsklighetens förbättring, genom att släppa själviska begär, fasthållanden till olika egenintressen och behovet av att konkurrera för berömmelse och vinning. Denna inre väg har visat sig överskrida kulturella, språkliga och etniska barriärer och har nått alla sorters människor i över 30 länder.

Icke-våldslösningar på konflikter

Li Hongzhis osjälviska arbete med att färdigställa och lämna ut Falun Gong till allmänheten har uppnått någonting som aldrig förr har skådats och har bekräftat för världen - trots stora prövningar - att det är möjligt och givande att vara en god människa, samt värt de ytliga konsekvenserna. Hans kompromisslösa principfasthet när det gäller icke-våldslösningar på konflikter är en värdefull modell för medborgare och institutioner världen över att efterlikna. Om Li Hongzhis metod inte hade varit så kraftfull, hade omvärlden i år kanske fått bevittna en ytterst fasansfull blodsutgjutelse och våldsamhet i Kina. Drygt 100 miljoner Falun Gong-elever blev plötsligt förnekade att utöva sin fredliga övningsmetod då den kinesiska regeringen under sommaren 1999 beslöt sig för att förbjuda Falun Gong. De flesta Falun Gong-utövares hem genomsöktes i juli 1999 och allt material som hade anknytning till Falun Gong omhändertogs och förstördes. Många hade redan gått igenom månader av trakasserier i form av avlyssnade telefoner och avläst e-post, medan andra blev förföljda av civilklädda poliser så fort de gick hemifrån. Under de följande månaderna efter juli 1999 blev fler än 50 000 Falun Gong-utövare arresterade och häktade och några tusen av dem blev dömda till avlägsna arbetsläger utan ens en rättegång. Hundratals häktade Falun Gong-elever, inklusive många gamla kvinnor har torterats. Det har rapporterats att fler än 20 människor redan har torterats till döds. Människor arresteras om de gör så lite som att samlas för att diskutera sina erfarenheter av att utöva Falun Gong, medan tusentals andra har blivit avskedade från sina arbeten, reglerade från sina skolor eller bötfällda enbart för att de har övat den här kultiveringsmetoden. Varje enskild medlem av det kinesiska kommunistpartiet som övade Falun Gong blev tvingad att välja mellan utövandet och sin anställning. Alla som inte avsade sig Falun Gong skulle bli av med arbete, hem och bidrag.

Falun Gong har gjorts till en syndabock av den kinesiska regeringen som har benämnt metoden som en ”ond sekt”, vilken har ”orsakat oöverträffat socialt kaos och splittring”, samt utgjort ett hot mot den ”nationella säkerheten”. Trots regeringens försök att fälla Falun Gong och rättfärdiga sitt handlingssätt - att ”krossa” den här ”samhälleliga tumören” - har Falun Gong på alla punkter förblivit oskyldig. Dess enda brott har varit att den har påverkat för många människors liv och att den dessutom blivit populärare än det kinesiska kommunistpartiet (enligt det kinesiska kommunistpartiets egen undersökning), vilket har lett till att den anses som ett potentiellt hot. Man kan knappast föreställa sig en större tragedi. Den här situationen är kanske den största kränkningen av de mänskliga rättigheterna i världen just nu. Miljontals oskyldiga Falun Gong-utövare blir brutalt förnekade sina mest grundläggande mänskliga rättigheter. För att inte tala om den inverkan som en sådan förföljelse har på många familjer.

Med välvilliga hjärtan uthärdat prövningarna

Trots den bedrövliga situationen har Falun Gong-utövare inte en enda gång, på något sätt, tagit till våld. Inte heller har majoriteten gett upp sin kultiveringsmetod. Istället har de med välvilliga hjärtan genomgående uthärdat prövningarna och har till och med sett sina förtryckare i ögonen med uppriktig barmhärtighet. Olika redogörelser antyder att de flesta utövare har tagit svårigheterna som möjligheter att förbättra sig själva och de har sökt in i sig själva för att se hur de uppkomna situationerna skulle ha kunnat förhindrats. I det yttre har de här eleverna delat med sig av sin kultiveringsmetod till sina förtryckare, interner på fängelserna och välvilliga människor runtom i världen. Tiotusentals Falun Gong-elever har känt sig drivna att resa i flera dagar - även till fots, som fallet var när en 80 år gammal kvinna reste i 9 dagar och 9 nätter - till Peking, för att berätta om sina positiva erfarenheter för regeringstjänstemän. Den enkla förhoppningen har varit att de som förstår vad den här kultiveringsmetoden är och går ut på, inte skulle vilja förtrycka den.I det här åtagandet har varje enskild person riskerat sitt jobb, inkomst och även sin personliga säkerhet. Enligt statistik som gavs ut av den kinesiska regeringen arresterades under november 1999 ungefär 70 Falun Gong-elever varje dag i Beijing för att de fredligt försökt överklaga förbjudandet av Falun Gong. I alla de rapporterade fallen ville de bara upplysa sina förtryckare om de sanna förhållandena. Sådan uthållighet och barmhärtighet, mot alla odds, är en rungande bekräftelse av värdet i Li Hongzhis undervisning.

Principen Zhen-Shan-Ren

Det hade varit samvetslöst för Falun Gong-utövarna om de hade reagerat på något annat sätt mot Kinas illvilliga förtryck eftersom tålamod, eller Ren som det heter på kinesiska, är en av de bärande egenskaperna i Li Hongzhis kultiveringsmetod. Principen Zhen-Shan-Ren förstås som den essentiella egenskapen hos livet, i materian och universum och som sådan präglar självkultivering i Falun gong. Dess beståndsdelar, Zhen (sanning, sanningsenlighet), Shan (godhet, barmhärtighet, välvilja) och Ren (tålamod, uthållighet, uthärdande) är svåra att finna i världen idag. Alla aspekter av Falun Gong härstammar från Zhen-Shan-Ren. Boken Zhuan Falun och andra skrifter av Li Hongzhi är olika redogörelser för den här principen och de förtydligar hur man kan förvandla de här idealen till en fruktbar verklighet. Enligt Li Hongzhis Falun Gong handlar det inte så mycket om att vinna och förvärva, som till exempel att samla och bevara energi, härbärgera speciella förmågor eller att ackumulera en hög med qigong-titlar och betyg, utan det handlar om ett sätt att ”återvända”. Det är i första hand inte något geografiskt återvändande utan ett psykologiskt, invärtes eller andligt, under det att man kultiverar sitt Xinxing (hjärta, sinne eller moralisk karaktär) genom att släppa själviska fasthållanden och beteenden. Dessa mentala ”fasthållanden”, såsom berömmelse, egen vinning, materiella fördelar, ens nära bekanta eller släktingar och nöjen, blockerar en från att assimilera sig till Zhen-Shan-Ren. Denna blockering framkallar varje tänkbar form av konflikt, då ens förmåga att tänka på andra först försvinner. Det är också så att den här oförmågan svarar för att det personliga lidandet, såsom mentalt och fysiskt obehag, fortsätter. Lidande är smittsamt, eftersom en person som är sårad, kränkt eller skadad är benägen att såra, kränka eller skada andra när det egna lidandet inte kan uthärdas. Li Hongzhi har förklarat beskaffenheten för dessa förhållanden på ett mycket tydligt sätt, såväl som sättet för att upphäva dem. Genom att göra så har han givit sina studenter verktygen för att effektivt kunna överge betungande fasthållanden och deras följeslagare - lidande. Det här är kärnan i kultiveringen av sig själv.

Positiv inverkan på hälsan

Li Hongzhi och hans kultiveringsmetod har gett miljontals människor ett unikt, dynamiskt system för fysiskt, mentalt och andligt självläkande. Det är svårt att hitta en erfaren elev (en person som har studerat i ett eller två år) som inte har återfått hälsan eller bibehållit en anmärkningsvärt bra hälsa. Den här läkande effekten har säkert till en stor del bidragit till att Falun Gong har spridits så snabbt i världen. Oräkneliga elever har, efter regelbunden träning och regelbundet studerande, erfarit att deras sjukdomar - allt från lätta förkylningar till allvarliga cancertumörer och till och med förlamningar - vänt om i sina förlopp och många gånger försvunnit helt. Li Hongzhi har förklarat att det är elevernas egen kultivering som har gett de här resultaten. Det handlar inte bara om att göra några övningar utan de riktiga fördelarna fås genom att assimilera sig till Zhen-Shan-Ren. Li Hongzhi har visat och lärt ut att en riktig Falun Gong-utövare är en person som är djupt tillfreds med sig själv, sin omgivning och sina relationer. Effektiviteten i den här helande kultiveringsmetoden inspirerade ledande medlemmar i den medicinska vetenskapskretsen i Kina att genomföra flera undersökningar om Falun Gongs positiva inverkan på hälsan. Resultaten var häpnadsväckande i varje studie. Detta gjorde att flera forskare i Peking 1998 tillkännagav att Li Hongzhis metod helt enkelt var ”bortom den moderna medicinens fattningsförmåga” - någonting så djupgående och effektivt att det inte kunde förstås med tillgängliga medicinska eller vetenskapliga medel. Ungefär 99 % av de tillfrågade eleverna hade erfarit märkbara fysiska hälsoförbättringar och 50 % hade tillfrisknat helt från sjukdomar; 97 % av studenterna erfor stora mentala hälsoförbättringar. I en annan undersökning, gjord i Dalian 1998, fastställdes att utövandet av Falun Gong gav väldiga ekonomiska besparingar genom att dramatiskt minska vårdutgifterna. Undersökningen visade att årsutgifterna för medicinsk vård minskade med 2,409 Yuan (motsvarar ungefär den svenska kronans värde) per person efter Falun Gong-utövande. Med tanke på att 62 % av utövarna var i åldrarna 50-71 år, en ålder då kroniska sjukdomar stadigt ökar, kan besparingarna vara större. De helande effekterna hos Li Hongzhis lära motiverar en fortsatt redogörelse i sig, men i enlighet med denna texts syfte tjänar de enbart som ytterligare ett exempel på i vilken omfattande grad människor har gagnats positivt av det Li Hongzhi har givit till dem. Hur häpnadsväckande hälsoförbättringarna än är ses de i Falun Gong som en biprodukt av kultivering. Med en sådan genuin kultivering är det möjligt för en människa att uppträda på ett upprätt sätt, fritt från våld.

Att höja sitt Xinxing genom att göra sig av med fasthållanden

Utövandet av Falun Gong är sålunda en fråga om uthållighet, uppoffring och upplysning. När en konflikt uppstår har Li Hongzhi lärt eleverna att leta inom sig själva efter problemets ursprung. Att anklaga andra strider helt och hållet mot kultiveringen av sig själv och visar i så fall på en allvarlig brist på förståelse. Det anses att varje konflikt, oavsett hur orättvis den än verkar, har ett syfte och mening, och ger utövaren en möjlighet att höja sitt Xinxing genom att göra sig av med fasthållanden och själviska motiv. Lis elever har en anmärkningsvärd klar förståelse om de här sakerna genom sina studier av boken Zhuan Falun. De ser kärnan i konflikter och flera dimensioner av en konflikt. Man lär sig inte bara att förlåta sina fiender utan även att tacka dem för tillfället man har fått till att förbättra sig själv. Att höja näven eller att ens ha en fientlig tanke är att komma till korta när man blir provocerad; ens tanke måste bli fri från en sådan självbevarelsedrift. Det är lika osannolikt att man skulle se en Falun Gong-elev i Beijing slå en förtryckare som att se en sådan elev svära, anklaga eller förolämpa. Falun Gong-utövares förmåga att fredligt stå ut med - om inte till och med lösa - konflikter har under den senaste tiden börjat dra till sig internationell uppmärksamhet. Mer än tolv amerikanska storstäder, den amerikanska kongressen, Amnesty International, den kanadensiska regeringen och F.N:s permanenta representant Rene Wadlow har alla visat starkt stöd för Li Hongzhi och hans kultiveringsmetod. Även för den utomstående som känner till lite om Li Hongzhi:s Falun Gong-metod, är de kinesiska utövarnas remarkabla sinneslugn under de senaste månaderna inte förvånande. I sin undervisning har Li Hongzhi från den första början fokuserat på det som är grundläggande för det mänskliga tillståndet och har på ett direkt sätt inriktat sig på det mänskliga hjärtat och sinnet. Det finns inget utrymme för att försöka hitta skiljelinjer mellan specifika identiteter, vare sig det rör sig om etniska, religiösa eller nationella, eftersom det är det mänskliga hjärtat - vars natur överskrider dessa yttre skillnader - som är det väsentliga. Individen är grundenheten och uppmärksamheten riktas inåt. Religösa, etniska och nationella konflikter är inte möjliga i Falun Gong.

Utan tankar på materiella eller världsliga vinningar

I samklang med Li Hongzhis önskan att nå mänskligheten har Falun Gong alltid varit öppet och ovanligt lättillgängligt. Han erbjuder alla sina publikationer och material utan kostnad genom internet. Hans huvudskrifter, som t ex Zhuan Falun och Kinesisk Falun Gong, har blivit översatta till över ett dussin språk; alla dessa versioner är också tillgängliga utan kostnad. De är dessutom skrivna med tanke på den vanliga läsaren och inte på de som forskar om asiatiska religioner. Språket som Li Hongzhi använder är anmärkningsvärt opretentiöst, tydligt och åtkomligt. Dessa drag borgar för en metod som, trots sitt kinesiska ursprung, sträcker sig över kulturella och socio-ekonomiska barriärer och når det mänskliga hjärtat. En sådan spridning är anmärkningsvärd på så kort tid. Ännu mer förvånande är att den har uppnåtts helt och hållet genom Falun Gong-elevers generositet eftersom inga pengar eller ersättningar någonsin har tagits emot av dem som har varit inblandade i översättningar och redigeringsarbeten. Inte ens en signatur kan hittas som kan avslöja dessa gömda händer, vare sig det rör sig om en tibetansk eller thailändsk version av Zhuan Falun eller en kanadensisk websida om Falun Gong. Li Hongzhi:s tacksamma utövare drivs att göra allt sitt arbete utav tacksamhet, utan tankar på materiella eller världsliga vinningar. De har tagit hans undervisning om osjälviskhet till sina hjärtan. I överensstämmelse med denna tillgänglighet åstadkommer Li Hongzhis undervisning något unikt: de låter människor utöva självkultivering i världen. Det här har aldrig förr skådats alltigenom den månghundraåriga historien av buddhistisk och daoistisk kultivering, eftersom Buddha-kultivering eller ”att återvända till Dao” har varit en väg nästan uteslutande för munkar i tempel och eremiter i bergen. Att undervisa och utöva mitt i den jäktiga, vanliga världen har ansetts omöjligt; tidsåtgången för övning nådde förr över ett dussin timmar per dag. Men Li Hongzhi har gjort något exceptionellt när han har tillgängliggjort en kultiveringsmetod på hög nivå för allmänheten, inte minst på grund av att det är villkorslöst. Det här har inte gjorts för att frustrera vanliga människor, vilka i många fall inte har så många vakna timmar per dag kvar efter den avslutade arbetsdagen; det är snarare tvärtom. Falun Gong kan övas (genom att genomföra övningsrörelserna) eller studeras (genom att läsa till exempel Zhuan Falun) närhelst det passar och önskas, må det vara två timmar per dag eller två timmar per vecka. Att höja sitt Xinxing är det som går före, och det här är något man gör i alla miljöer, i varje stund. Man kan vara en god människa på arbetsplatsen, i hemmet eller på gatan. Därför finner man bland utövarna universitetsprofessorer, forskare, lärare, affärskonsulter, läkare, pensionärer, studenter, regeringstjänstemän (inklusive många tidigare topptjänstemän i kommunistpartiet), militärer, bönder och fabriksarbetare och till och med några munkar och nunnor, för att bara nämna några.

Överskrider alla kultur- och rasgränser

Kanske uttryckte Robert C. Lanier, guvernör i Houston i Texas, USA, sig bäst efter att ha utnämt Li Hongzhi till ”hedersmedborgare” och ”Good Will-ambassadör”. I hans tillkännagivande av ”Li Hongzhi dagen”, den 12 oktober 1996, sa Lanier:Falun Dafa överskrider alla kultur- och rasgränser. Den får den universella sanningen att genljuda till alla hörn på jorden och överbryggar gapet mellan öst och väst.

Li Hongzhi har arbetat oupphörligt för att föra Falun Dafa vidare från Kina till resten av världen. På hans väg har han berört ett oräkneligt antal människors liv i många länder och därigenom förtjänat ett internationellt erkännande. Li Hongzhis osjälviska hängivenhet för andras bästa genomsyrar hans utvecklande och offentliggörande av Falun Gong. Hans mycket ansvarsfulla och tillgängliga undervisning siktar in sig direkt på det mänskliga hjärtat. Den ger de filosofiska insikter och praktiska medel som behövs för en god förståelse. Den anmärkningsvärda tillväxten av Li Hongzhis kultiveringsmetod på endast sju år, vittnar om dess djup och effektivitet. Metoden har lyckats undvika att bli kulturellt bunden och begränsad i sin dragningskraft eller tillämplighet. Gåvorna som har skänkts till mänskligheten genom Li Hongzhis ansträngningar verkar omätbara. Falun Gong är både ett botemedel för de sjuka och förebyggande för de redan friska. Hans undervisning fungerar som ett botemedel mot våld, främlingsskap och sjukdomar, under det att människors hjärtan och förståelse positivt uppgraderas; den är som den bästa förebyggande medicin och hindrar våld innan det ens uppstår. Den här sortens effektivitet kan aldrig helt mätas.

Li Hongzhi har sålunda tillhandahållit en djupgående, men ändå praktisk metod för ett äkta och upprätt leverne i en skadad och konfliktdrabbad värld. Lika viktigt är att han har visat genom eget exempel hur förverkligandet av denna metod ser ut, även ansikte mot ansikte med sätt att visa exempel på hur man lever enligt läran, och detta inte desto mindre i mötet med extrema förföljelser.

Den 22 juli 1999 när den brutala förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina började sade Li Hongzhi bland annat i ett uttalande, "Vi är inte emot regeringen nu eller i framtiden. Andra människor kanske behandlar oss illa, men vi behandlar inte andra illa, inte heller betraktar vi människor som fiender."

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.