Meditation skapar positiva förändringar i hjärnan

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

En grupp forskare från Madison University har upptäckt att ett kort program i ”uppmärksam meditation” medfört varaktiga positiva förändringar både hos hjärnan och immunsystemets funktion. Upptäckterna pekar på att meditation, som länge lanserats som en metod för att minska oro och stress, kan medföra viktiga biologiska effekter som påverkar en persons förmåga till återhämtning.

Richard Davidson, professor i psykologi och psykiatri vid universitetet i Wisconsin-Madison, ledde gruppen med forskare. Studien som genomfördes vid det bioteknologiska företaget Promega som är beläget nära Madison, kommer att publiceras i ett kommande nummer av tidningen Psykosomatisk Medicin.

”Uppmärksam meditation” rekommenderas ofta som ett medel mot stress och kronisk smärta och är en metod som utvecklats för att fokusera uppmärksamheten på ögonblicket, där man noterar tankar och känslor när de dyker upp, men avstår från att döma eller agera efter de här tankarna och känslorna. Avsikten är att fördjupa medvetenheten om nuet, utveckla färdigheter i fokuserad uppmärksamhet och odla positiva känslor såsom medkänsla.

I universitetsstudien delades deltagarna slumpmässigt in i två grupper. Experimentgruppen, med 25 försökspersoner, fick träning i uppmärksam meditation från en av dess mest kända förespråkare, Jon Kabat-Zinn (Kabat-Zinn, som är en populär författare av böcker i stresshantering, utvecklade det uppmärksamhet-baserade stresshanteringsprogrammet vid universitetet vid Massachusetts medicinska center). Den här gruppen deltog i en veckokurs och en sju timmar lång retreat under studien; de fick också i uppgift att öva hemma i en timma om dagen, sex dagar i veckan. De 16 deltagarna i kontrollgruppen fick inte träning i meditation förrän efter att studien var avslutad.

För var och en av grupperna, förutom att fråga ut deltagarna för att bedöma hur de kände sig, mätte forskningsgruppen elektrisk aktivitet i den främre delen av hjärnan, ett område specialiserat för vissa typer av känslor. Tidigare forskning har visat att den vänstra sidan i det här främre området är mer aktiv än den högra, hos människor som för det mesta är positiva och optimistiska och vid tillfällen då positiva känslor upplevs.

Upptäckterna bekräftade forskarnas hypotes: meditationsgruppen uppvisade en ökad aktivitet i den vänstra sidan av den främre regionen. Det här tyder på att själva meditationen medför ökad aktivitet i det här området i hjärnan. Den här aktiviteten förknippas med minskad oro och en positivare sinnesstämning.

Forskningsgruppen testade även huruvida meditationsgruppen hade ett bättre immunförsvar än kontrollgruppen. Samtliga deltagare i studien fick influensavaccin i slutet av det åtta veckor långa meditationsprogrammet. Fyra respektive åtta veckor efter att de vaccinerats, togs blodprover i båda grupperna, för att mäta halten av antikroppar som de hade producerat mot influensavaccinet. Medan båda grupperna (som förväntat) hade utvecklat en ökad halt av antikroppar, kunde en avsevärt större ökning registreras hos meditationsgruppen jämfört med kontrollgruppen, både fyra veckor och åtta veckor efter att de fått vaccinet.

”Även om studien är preliminär och mer forskning kommer att genomföras”, sa Davidson, ”är vi mycket sporrade av de här resultaten. De anställda på Promega som deltog, har gett oss en fantastisk möjlighet att påvisa en faktisk biologisk effekt av den här uråldriga metoden.”

Davidson, som på heltid är engagerad vid HealthEmotions forskningsinstitut vid universitetet i Wisconsin-Madison, planerar ytterligare forskning i meditationens inverkan. För närvarande studerar han en grupp personer som har använt meditation i över 30 års tid. Hans grupp med forskare planerar även att studera vilken inverkan uppmärksam meditation har på patienter med särskilda sjukdomar.


Källa:
http://www.news.wisc.edu/view.html?get=8238

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a18894-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.